ساعت کاری

شنبه تا چهارشنبه۸ صبح تا ۶ بعد از ظهر
پنج شنبه ها۸ صبح تا ۲ بعد از ظهر

ساعت پذیرش خودرو

هر روز هفتهاز ۸ صبح تا ۹ صبح

ارتبــــــاط با شعبه اول

آدرس

شهریار، جاده کهنز، بعداز چهار راه شاهد شهر

ارتبــــــاط با شعبه دوم

آدرس

شهریار بلوار ازادگان بعد از شهرک مخابرات

پیام های خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید